قوانین انجمن
با سلام

سازمان مردم نهاد عصر دانایی و آگاهی نهادی است غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری است که در زمینه های فرهنگی و سایبری اقدام می نماید.

شماره ثبت : 873

تمامی اقدامات این سازمان در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه مصوب این مجموعه مقدس فرهنگی می باشد.

تمامی اعضا، اعضای ارشد، همکاران و همکاران ارشد، مدیران و مدیران ارشد ملزم به رعایت تمامی آئین نامه ها ، دستورالعمل ها و قوانین در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند.